Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Sun-shop

1. Smluvní strany

1.1 Poskytovatel:

Sunlight systems s.r.o.

Zapsáno v obch. r. Krajského soudu v Brně, odd. C / 71347
IČ: 29290449, DIČ: CZ29290449
Sídlo: Varenská 2723/51, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

(dále jen "Poskytovatel")

1.2 Klient:

fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Pronájem e-shopu Sun-shop (dále jen "Sun-shop") skrze objednávací formulář.

(dále jen "Klient")

(společně dále jen "Smluvní strany")

2. Definice pojmů

2.1 Služba Sun-shop - je soubor služeb potřebných pro provoz a správu internetové prezentace Klienta. Obsah a předmět služeb je definován aktuální nabídkou Poskytovatele zveřejněnou na webových stránkách Poskytovatele https://www.sun-shop.cz. Služba Sun-shop v sobě nezahrnuje: provádění úprav, nastavení internetové domény, exporty dat z databáze, obnovu dat ze zálohy a další vícepráce.

2.2 Webhosting - je soubor hardwarových a softwarových prostředků prostřednictvím kterých Poskytovatel poskytuje službu Sun-shop Klientovi.

2.3 Internetová doména - je jmenný název poskytovaný správci doménových jmen (třetí stranou). Slouží pro identifikaci prostoru a internetové prezentace Klienta.

2.4 Provoz internetové prezentace - provoz internetových prezentací za pomoci softwarových a hardwarových prostředků Poskytovatele. Klient bere na vědomí, že pronajímané prostředky Poskytovatele jsou sdíleny mezi více zákazníky, kteří jsou ve smluvním vztahu s Poskytovatelem.

2.5 Majitelem softwaru a majitelem autorských práv ke službě Sun-shop (tj. osobnostních i majetkových) je Sunlight systems s.r.o. ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském (autorský zákon) ve znění pozdějších novelizací.

2.6 Nájemné - je částka, kterou se Klient zavazuje platit Poskytovateli za pronájem služby Sun-shop.

3. Předmět a uzavření smlouvy

3.1 Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi Klientem a Poskytovatelem. Smluvní vztah vzniká na základě těchto obchodních podmínek mezi Klientem a Poskytovatelem.

3.2 Situace nevymezené v obchodních podmínkách se řídí dalšími ustanoveními obchodního zákoníku a navazujícíh právních předpisů.

3.3 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

3.4 Klient při dokončení objednávky služby Sun-shop vyslovuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami (dále jen "OP"). Potvrzení souhlasu s těmito Obchodními podmínkami je podmínkou pro odeslání objednávky služby Sun-shop.

3.5 OP vstupují v platnost okamžikem odeslání objednávkového formuláře na pronájem služby Sun-shop. Objednávku služby Sun-shop Klient provede v průběhu testovacího období pomocí formuláře v klientské sekci. Po odeslání objednávkového formuláře na pronájem služby Sun-shop je Klientovi zaslána výzva k platbě.

3.6 Každá objednávka služby Sun-shop je závazná. Klient může do 24 hodin od odeslání objednávky bez sankcí odstoupit od smlouvy, odstoupení je nutno zaslat na emailovou adresu Poskytovatele. Klienti, kteří si objednají službu Sun-shop a nezaplatí objednávku (vyjma odstoupení do 24 hodin viz. výše) souhlasí s uhrazením vzniklých nákladů (instalace demoverze, administrativní náklady spojené s vystavením objednávky, zanesení údajů do systému, zasílání upomínek, zanesení storna do systému, zrušení demoverze) ve formě jednorázového storno poplatku ve výši 500,- Kč bez DPH. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené storno poplatky), budou podstoupeny a předány k vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených. Dlužící Klienti budou zveřejněni v registru dlužníků.

3.7 Dnem zřízení služby Sun-shop je den úhrady služby Klientem.

3.8 Klient je srozuměn a souhlasí s tím, že OP nejsou uzavřeny písemně. OP jsou k dispozici na adrese: /eshop/pronajem-obchodni-podminky. Poskytovatel má právo kdykoliv změnit OP. Poskytovatel není povinen klienta na tyto změny upozorňovat.

3.9 Služba Sun-shop je fakturována tímto způsobem: první objednávka je vystavena dle fakturačního období zvoleného klientem. K tomuto období je připočtena poměrná část nájemného do konce aktuálního měsíce. Při objednávce doplňkových funkcí nebo při přikoupení funkcí z vyšší varianty je fakturační období vždy 12 měsíců, objednávka je pak vystavena na poměrnou část do konce aktuálního měsíce + na 12 následujících měsíců současně.

4. Poskytovatel

4.1 Poskytovatel umožňuje Klientovi využívat službu Sun-shop po dobu neurčitou v souladu s OP.

4.2 Poskytovatel je povinen zajistit provoz všech svých softwarových a hardwarových prostředků pro zajištění služby Sun-shop. Výjimku z této povinnosti tvoří stavy, které nemohou být Poskytovatelem ovlivněny a nelze jim předcházet. Mezi tyto stavy může patřit například zásah vyšší moci, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí nebo jiné úkony nezbytné pro zajištění provozu služeb Poskytovatele (např. údržba hardware, aktualizace software, konfigurace serveru, výměna hardwarových komponent serverů apod.).

4.3 Poskytovatel má právo provést odstavení služby Sun-shop pro nezbytné plánované nebo okamžité havarijní situace. O odstavení služeb Poskytovatel informuje Klienta v klientské sekci.

4.4 Poskytovatel provádí zabezpečení služby Sun-shop a dat Poskytovatele před neoprávněným zásahem 3. strany. V případě, že se dostane do konfliktu bezpečnost provozu a nepřetržitý provoz služeb, má přednost bezpečnost provozu.

4.5 Poskytovatel má právo umístit na viditelné místo internetové prezentace Klienta informaci o tom, že je autorem a dodavatelem služby Sun-shop. O přesném znění této informace rozhoduje poskytovatel.

4.6 Poskytovatel si vyhrazuje právo navýšit nájemné podle bodu 2.6 těchto OP. O tomto navýšení je povinen Poskytovatel informovat Klienta e-mailem nejméně 1 měsíc před navýšením nájemného. 

4.7 Poskytovatel si vyhrazuje právo navýšit měsíční nájemné v případě, že provoz Klientovy prezentace neúměrně zatěžuje server a tím rostou Poskytovateli náklady na jeho provoz. Postup bude řešen dohodou, prostým zvýšením nájemného, zřízením virtuálního serveru pro aplikaci Klienta nebo instalací samostatného serveru. Za přípravu serveru nebo virtuálního serveru bude klientovi účtován poplatek dle standardní hodinové sazby.

4.8 Poskytovatel je povinen zasílat Klientovi výzvy k platbě nájemného služby Sun-shop na příští období. Poskytovatel tak učiní pomocí emailu nebo prostřednictvím klientské sekce. Výzva k platbě je Klientovi zasílána emailem přibližně 1 měsíc před koncem předplaceného období, ve stejnou dobu je výzva k platbě k dispozici ke stažení v klientské sekci. Veškeré vystavené účetní doklady (faktury i výzvy k platbě) má klient k dispozici pouze elektronicky (na emailu nebo v klientské sekci) v .pdf formátu.

4.9 Poskytovatel neručí za žádné finanční nebo materiální ztráty nebo i ztráty jiného charakteru, které mohli vzniknout nedostupností služby Sun-shop, poškozením nebo ztrátou dat Klienta. V případě poruchy či nedostupnosti služby ručí Poskytovatel do výše poměru částky zaplacené Klientem jako nájemné za jeden měsíc služby Sun-shop k celkové délce nedostupnosti služeb v měsíci. Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé použitím programu, zejména pak za škody vzniklé chybnou obsluhou, Poskytovatel není zodpovědný za ztrátu zisku nebo jinou komerční škodu Klienta. V žádném případě celková výše náhrady všech škod způsobených případným porušením smluvních či zákonných povinností ze strany Poskytovatele nepřevýší hodnotu nájemného za jeden měsíc služby Sun-shop, a to bez ohledu na výši a druh uplatňované náhrady vzniklých škod.

4.10 Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně vypovědět smlouvu Klientovi pokud provozem aplikace Klienta dochází k poškození ostatních zákazníků Poskytovatele nebo v případě porušení povinností Klienta uvedených v OP nebo pokud dojde k úmyslnému poškozování dobrého jména Poskytovatele ze strany Klienta nebo pokud Klient vědomě odmítá spolupracovat s Poskytovatelem (neplatí faktury, neodpovídá na e-maily/volání) nebo dle bodu 6.2 OP.

4.11 Poskytovatel neručí za obsah prezentace Klienta a pravdivost informací zveřejněných Klientem a není povinnen kontrolovat nabízené produkty nebo služby a ani informace, které o tomto produktu nebo službě Klient uvádí. Žádná třetí strana nemá právo žádat od Poskytovatele odškodnění nebo uplatňovat jakoukoliv jinou právní zodpovědnost za publikované informace Klientem.

4.12 Strany se dohodly, že reklamace služby Sun-shop budou kvůli zpětné dohledatelnosti a archivaci řešeny výhradně emailovou komunikací.

4.13 Poskytovatel provádí pravidelné zálohování databáze e-shopu v nočních hodinách (databáze neobsahuje obrázky a soubory). Případná obnova dat ze zálohované databáze není zahrnutá v ceně nájemného.

4.14 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Klientovi záruku na úpravy služby Sun-shop, na kodérské a programátorské úpravy v délce trvání 1 měsíc od data implementace. Za okamžik vzniku práva na záruku se považuje zaslání emailu Poskytovatelem Klientovi s oznámením o implementaci funkce (úpravy).

4.15 Poskytovatel zajišťuje v ceně Nájemného webhosting aplikace, parametry služby webhosting jsou uvedeny na webu Poskytovatele. Webhosting umožňuje vložit maximálně 2 000 kategorií zboží. Poskytovatel garantuje dostupnost služby minimálně 96 %.

4.16 Dodávky služby: "webdesign na míru" se řídí obchodními podmínkami uvedenými na adrese: https://www.sunlight.cz/eshop/webdesign-na-miru-specifikace

4.17 Dodávky grafických prací (zpracování hlavičky e-shopu, úpravy barevnosti) se řídí obchodními podmínkami uvedenými na adrese: https://www.sunlight.cz/eshop/graficke-prace-obchodni-podminky

4.18 Zajištění technické podpory Poskytovatelem se řídí dle obchodních podmínek uvedených na adrese: https://www.sunlight.cz/eshop/obchodni-podminky-pronajem-technicka-podpora

4.19 Poskytovatel si vyhrazuje právo zablokovat internetovou prezentaci Klienta v případě, že tato způsobuje nadměrné zatěžování technického zařízení Poskytovatele. V tomto případě nemá Klient nárok na jakoukoliv náhradu škody. Doba, po kterou byla prezentace zablokována se nepočítá jako výpadek prezentace.

4.20 Poskytovatel nenese zodpovědnost za nefukčnost prezentace Klienta v případě, kdy Klient využívá jiné než DNS servery Poskytovatele fungujícími na adresách dns1.sunlight.cz a dns2.sunlight.cz.

4.21 Poskytovatel nezaručuje funkčnost emailových schránek umístěných na webhostingu Poskytovatele ani nijak nezaručuje doručování emailových zpráv odeslaných z internetové prezentace.

5. Klient

5.1 Klient má možnost vyzkoušet si službu Sun-shop nezávazně a zdarma v rámci testovacího období. Odesláním objednávky na pronájem služby Sun-shop Klient vyjadřuje svůj souhlas s funkčností služby Sun-shop, jejím ovládáním a rozsahem funkcí.

5.2 Klient má právo využívat všech prostředků, který jsou nabízeny poskytovanou službou Sun-shop.

5.3 Klient se zavazuje platit Poskytovateli nájemné v čas v termínu splatnosti výzvy k platbě. Nedohodnou-li se strany jinak, uplatňuje se cena stanovená ceníkem Poskytovatele aktuálním ke dni vyslovení souhlasu s těmito obchodními podmínkami. Nájemné může být případně navýšeno o částku vyplývající z předchozích bodů těchto obchodních podmínek. Platba nájemného není podmíněná zobrazováním internetové prezentace na internetové doméně vlastněné Klientem, plnění prezentace probíhá na neveřejné adrese až do okamžiku, než Klient provede přesun na finální internetovou doménu.

5.4 Poskytovatel může na základě požadavku Klienta zajistit zprostředkování registrace internetové domény druhého řádu. Klient pro tyto účely registrace poskytne Poskytovateli své pravdivé a úplné kontaktní údaje. Klient se zavazuje uhradit registrátorovi registrační poplatky za provoz domény druhého řádu; Klient není správcem doménových jmen druhého řádu.

5.5 Službu Sun-shop si objednává Klient k provozu internetové domény 2. nebo 3. řádu, která je v osobním vlastnictví Klienta.

5.6 Klient se zavazuje hradit registrační poplatky za registraci a provoz DNS serverů své domény 2. řádu správci doménového jména (registrátorovi). Poskytovatel služby Sun-shop není správcem doménových jmen 2. řádu.

5.7 Při změně technického kontaktu či DNS serveru, či nastavením DNS záznamů internetové domény Klientem nebo pokud Klient spravuje doménové jméno svépomocí či prostřednictvím jiného subjektu neodpovídá Poskytovatel za funkčnost respektive nefunkčnost služeb poskytovaných Klientovi způsobenou špatnou konfigurací doménového jména. Nefunkčnost služeb poskytovaných Klientovi, způsobená výše uvedeným, nemá vliv na povinnost Klienta hradit poskytovateli smluvené platby.

5.8 Klient je povinen uvést při objednávce služby Sun-shop své kontaktní  a fakturační údaje pro účel fakturace poskytnutých služeb a komunikaci s Poskytovatelem. Klient je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální pro účely komunikace s Poskytovatelem.

5.9 Klient se zavazuje bezvýhradně dodržovat autorská práva Poskytovatele podle platných zákonů České republiky.

5.10 Klient se zavazuje dodržovat veškerá práva Poskytovatele, vyplývající z těchto obchodních podmínek.

5.11 Klient má právo být informován e-mailem nejméně 1 měsíc před navýšením nájemného služby Sun-shop.

5.12 Klient nesmí provádět prodej, pronájem, leasing, sublicence, zapůjčení nebo převod služby Sun-shop, souvisejících materiálů nebo práv vyplývajících z těchto obchodních podmínek. Klient nesmí odblokovávat, rušit nebo obcházet ochranný systém, použitý u služby Sun-shop.

5.13 Klient se zavazuje, že nebude poškozovat dobré jméno Poskytovatele.

5.14 Klientovi se zakazuje využívat jakékoliv služby Sun-shop na:

 1. využívání programu pro rozesílání nevyžádaných e-mailů (spam) a řetězových e-mailů
 2. poskytování nelegálního software a audiovizuálních souborů. V opačném případě je poskytovatel oprávněn tento nelegální software a audiovizuální soubory odstranit.
 3. odesílání zpráv nebo nabízení ke stahování soubory obsahující viry, trojské koně a jiné nebezpečné programy
 4. pokoušení se proniknout na účty (stránky, diskové prostory apod.) jiných Klientů Poskytovatele
 5. zveřejňování informací, které jsou v rozporu s platnými zákony ČR a dobrými mravy

5.15 Klient je plně zodpovědný za obsah své nabídky i za celý obsahový materiál internetové prezentace, který zveřejňuje prostřednictvím služby Sun-shop a osvobozuje od právní zodpovědnosti Poskytovatele a to v plné míře. Klient podniká jen a pouze na svou vlastní zodpovědnost.

5.16 Klient je povinen chránit své přístupové údaje ke zřízeným službám před zneužitím 3. stranou.

5.17 Klient se zavazuje neprodleně informovat Poskytovatele na všechny poruchy a závady provozu služby Sun-shop na emailovou adresu technické podpory uvedené na webových stránkách Poskytovatele https://www.sun-shop.cz.

5.18 Klient je odpovědný za nakládání s osobními daty uživatelů jeho internetové prezentace.

5.19 Klientovi se zakazuje využívat jakékoliv služby, které by vedly k porušení práva Poskytovatele nebo by mohly způsobit znevýhodnění ostatních zákazníků Poskytovatele při sdíleném využívání prostředků serveru.

5.20 V případě, že Poskytovatel, vyzve Klienta k odstranění svých dat, které poškozující programové nebo technické prostředky serveru - je Klient povinen odstranit tato data neprodleně, nejpozději však do 24 hodin po odeslání emailové výzvy Poskytovatelem. Pokud tak Klient neučiní, má Poskytovatel právo jednostranně pozastavit provoz služby Sun-shop.

5.21 Klient je povinen Poskytovatele informovat s dostatečným předstihem (nejméně však 21 dní) o skutečnosti, že hrozí riziko zvýšené návštěvnosti jeho internetové prezentace. A to zejména, nikoliv však výhradně, pokud Klient bude spouštět marketingovu kampaň  většího rozsahu. Pokud Klient Poskytovatele o této skutečnosti neinformuje, smí Poskytovatel po Klientovi požadovat úhradu nákladů a škod, které mu vznikly v souvislosti s přetížením webhostingu Poskytovatele jakož i škod, které musel Poskytovatel vyplatit ostatním klientům.

5.22 Klient bere na vědomí, že Poskytovatel může kdykoliv měnit parametry webhostingu tak, aby nedocházelo k omezování ostatních klientů nepřiměřenou zátěží jednoho klienta. Těmi to paramtry se rozumí například (nikoliv však výhradně) omezení maximálního počtu požadavků vyřízených webhostingem za jednotku času, blokování přístupu z určitých IP adres, států nebo firem, omezení maximálního počtu odeslaných emailů za jednotku času.

6. Ukončení poskytování služeb

6.1 V případě závažného porušení obchodních podmínek druhou stranou má poškozená strana právo okamžitě ukončit obchodní vztah založený souhlasem s těmito obchodními podmínkami, přičemž druhé straně nevzniká nárok na náhradu.

6.2 Provoz služby lze vypovědět bez udání důvodů. Výpověď musí být učiněna buď elektronicky emailem zaslaným na kontaktní email druhé strany nebo písemně dopisem zaslaným na kontaktní adresu druhé strany. Výpovědní lhůta činí jeden celý kalendářní měsíc, výpovědní lhůta počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. Klient je povinen uhradit nájemné během výpovědní lhůty jako za normálních podmínek. Pokud je provoz služby vypovězen ze strany Poskytovatele, má Klient nárok na vrácení poměrné části nájemného za období, které nebude využito.

6.3 Poskytovatel má právo zneaktivnit službu Klientovi, který je v prodlení s platbou za službu Sun-shop déle než 14 dní (výzva k platbě služby je po splatnosti 14 dnů a více). Úkon zneaktivnění služby i úkon opětovného zaktivnění služby je zpoplatněn dle aktuálního ceníku a Klient se zavazuje tyto úkony uhradit.

6.4 Poskytovatel má právo Klientovi službu zcela ukončit v případě, že je v prodlení s platbou delší než 21 dní (výzva k platbě služby je po splatnosti 21 dnů a více). Ukončením služby nezaniká právo Poskytovatele na výpovědní lhůtu dle bodu 6.2 těchto obchodních podmínek. Pokud Klient nedoručí výpověď ani do 21 dnů po splatnosti výzvy k platbě, bude jako datum výpovědi bráno datum splatnosti této výzvy k platbě. Od tohoto data se pak počítá výpovědní lhůta dle bodu 6.2.

6.5 Ukončením tohoto obchodního vztahu není dotčena platnost ani účinnost ustanovení, která se týkají výkonu autorských práv a všechna další ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení účinnosti Smlouvy.

6.6 Veškeré nesplacené pohledávky budou podstoupeny a předány k vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených. Dlužící Klienti budou zveřejněni v registru dlužníků.

7. UTAJENÍ INFORMACÍ, OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Povinnost mlčenlivosti
  1. Každá strana potvrzuje, že jí mohou být zpřístupněny nebo jinak oznámeny informace důvěrné povahy týkající se obchodních aktivit druhé strany. Každá strana se zavazuje, že uchová tyto informace (jakož i obchodní tajemství druhé obchodní strany) v tajnosti a bez souhlasu druhé strany je nezpřístupní žádné třetí osobě, ani je nepoužije pro žádný jiný účel, než pro plnění svých závazků ze Smlouvy a těchto Obchodních podmínek.
  2. Tento závazek utajení informací neplatí pro informace, jež jsou (a) všeobecně dostupné veřejnosti, nikoli prostřednictvím úkonu nebo opomenutí přijímající obchodní strany, nebo (b) se je přijímající strana dozví prostřednictvím třetí osoby, jež nemá žádný závazek utajení informací, nebo (c) jejichž zpřístupnění je požadováno právními předpisy, soudním rozhodnutím nebo žádostí kteréhokoli k tomu oprávněného orgánu státní správy či samosprávy. V případech uvedených ad. (c) je přijímající strana povinna učinit veškerá relevantní opatření k tomu, aby důvěrnost informací zůstala v co nejvyšší míře zachována i při splnění tam uvedené povinnosti.
  3. Závazek uvedený v tomto článku trvá ve vztahu ke konkrétním informacím, dokud tyto informace mají komerční hodnotu.
 2. Ochrana osobních a jiných údajů - Poskytovatel
  1. Poskytovatel, coby správce osobních údajů, vede databázi osobních, lokalizačních a provozních údajů, : jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo/popř. národní identifikátor, věk, pohlaví, čísla předložených dokladů, obchodní firma/název, sídlo/místo podnikání, sídlo organizační složky, jméno, příjmení a bydliště osob oprávněných jednat jménem právnické osoby, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, telefonní číslo, heslo, typ a objem využívaných služeb, údaje o Koncovém zařízení Klienta, kontaktní telefonní číslo, e-mailové spojení, bankovní spojení (dále jen „Údaje“) Klientů, když tyto Údaje za účelem uzavření a plnění Smlouvy zpracovávává, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dale jen “Nařízení”) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).
  2. Poskytovatel zpracovává Údaje na základě zákona a Smlouvy a za účelem poskytování Služeb v souladu se Smlouvou, v takovém případě není Klient oprávněn takové zpracování Údajů odmítnout.
  3. Poskytovatel shromažďuje a zpracovává Údaje sám manuálně.
  4. Osobními a identifikačními údaji se rozumí zejména: jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo/popř. národní identifikátor, věk, pohlaví, čísla předložených dokladů, obchodní firma/název, sídlo/místo podnikání, sídlo organizační složky, jméno, příjmení a bydliště osob oprávněných jednat jménem právnické osoby, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, telefonní číslo, heslo, číslo SIM karty, typ a objem využívaných služeb, údaje o Koncovém zařízení Klienta, kontaktní telefonní číslo, e-mailové spojení, bankovní spojení, údaje získané od Klienta marketingovými průzkumy, a jiné údaje oprávněně o Klientovi získané.
  5. Provozním údajem se rozumí jakékoli údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zprávy Sítí Poskytovatele nebo pro její účtování, tj. zejména telefonní číslo volaného, telefonní číslo volajícího, začátek a konec spojení, datum a frekvence uskutečněného spojení, typ zařízení, konfigurační údaje, adresa datového spojení IP adresa, druh a způsob a objem využívání Služeb a cena za Službu a typové chování Klienta,
  6. Lokalizačním údajem se rozumí jakékoli údaje zpracovávané v Síti Poskytovatele a určující zeměpisnou polohu koncového zařízení Klienta, tj. např. údaj o Síti Poskytovatele, k níž je Klient připojen
  7. Povinně jsou zpracovávány Údaje na základě zákona, a to zejména pro účely poskytování služeb elektronických komunikací, souvisejících služeb, platebních transakcí, zajištění propojení a přístupu k síti, vyúčtování a provádění úkonů s tím souvisejících, účetní a daňové účely, identifikace zneužívání sítě či služeb, vymáhání pohledávek, prodej produktů či služeb třetích stran prostřednictvím Sítě Poskytovatele nebo jejich vyúčtování, pro účely volání na čísla tísňového volání.
 3. Ochrana osobních údajů - Klient
  1. Údaje Poskytovatel získává přímým nebo nepřímým kontaktem s Klientem, v rámci poskytování Služeb v souladu s uzavřenou Smlouvou nebo od třetích osob. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a dalších rozhodných skutečností jsou k dispozici na https://www.sunlight.cz .
  2. Klient fyzická osoba je tímto informována o tom, že Údaje, které tento Klient poskytl Poskytovateli.
  3. Klient bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn zpracovávat Údaje k následujícím účelům: z důvodu oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, tj. pro poskytování informací (zejména formou obchodního sdělení označovaného pro takové účely jako OS), ověřování a hodnocení bonity či platební morálky Klienta prostřednictvím registru dlužníků, a to jak při vzniku smluvního vztahu, tak i v jeho průběhu.
  4. Poskytovatel tímto informuje Klienta, že poruší-li Klient svou povinnost hradit řádně a včas za poskytnuté Služby (zejména existence dlužné částky déle než 30 dnů po splatnosti nebo opakované prodlení s úhradou) nebo jinou povinnost, jejíž důsledek může mít vliv na platební morálku, bonitu či důvěryhodnost Klienta, je Poskytovatel oprávněn údaje Klienta potřebné pro vymáhání pohledávky předat právnímu zástupci Poskytovatele.
  5. Poskytovatel prohlašuje, že telefonní hovor Klienta s pracovníkem Poskytovatele nebo jeho smluvního partnera může být Poskytovatelem monitorován a zaznamenán. Toto monitorování se uskutečňuje výhradně za účelem vnitřní kontroly poskytovaných služeb, zvyšování jejich kvality a ochrany oprávněných zájmů Poskytovatele. Poskytovatel zároveň prohlašuje, že případný záznam telefonního hovoru bude Poskytovatelem zálohován po nezbytně nutnou dobu.
  6. Klient bere na vědomí, že jeho Údaje mohou být v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů a Nařízením zpracovávány třetími subjekty, a to společnostmi
   •  NetDirect s.r.o., Varenská 2723/51, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 24271097
   za účelem zajištění technické a administrativní podpory pro poskytování služeb, dále subjekty ve smluvním vztahu s Poskytovatelem, zejména pro zajištění plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy (např. služby třetích stran, vymáhání atd.). Poskytovatel předává Údaje Klientů zpracovatelům pouze po uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů, pro výše uvedené účely, v nezbytně nutném rozsahu a pouze pokud zpracovatel prokáže, že má dostatečné technické zabezpečení, které zamezí neoprávněnému přístupu, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání s Údaji, nestanoví-li platná právní úprava jinak.<
  7. U zpracování Údajů, které je prováděno na základě souhlasu Klienta, je Klient oprávněn kdykoli odmítnout zpracování Údajů pro jednotlivé účely uvedené výše, tedy je oprávněn souhlas buď nedat při uzavření Smlouvy, tj. sdělit, že souhlas nedává (v případě uzavření smluvního vztahu v jiné než písemné podobě), nebo souhlas kdykoli odvolat, a to bezplatně dopisem zaslaným na adresu Poskytovatele. Zpracování takových Údajů pro jednotlivé účely Poskytovatel ukončí v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem.
  8. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat Údaje po celou dobu trvání Smlouvy, není-li v jednotlivých podmínkách Služeb nebo v právních předpisech stanoveno jinak.
  9. Klient bere na vědomí, že odvolání souhlasu se zpracováním některých Údajů může mít vliv na rozsah poskytovaných služeb. Klient bere na vědomí, že souhlas se zpracováním Údajů může opětovně udělit.
  10. Údaje Poskytovatel zpracovává po dobu trvání Smlouvy, není-li v těchto Obchodních podmínkách nebo právními předpisy stanoveno jinak. Provozní a lokalizační údaje jsou zpracovávány po dobu stanovenou platnými právními předpisy, pro marketing pak po dobu 6 měsíců, není – li dohodnuto jinak. Po ukončení smlouvy a vypořádání všech vzájemných práv a povinností Poskytovatel provede likvidaci Údajů Klienta ze své databáze, není – li dohodnuto jinak.
  11. Klient má právo na informaci o zpracování svých osobních údajů. Domnívá-li se Klient, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může Poskytovatele požádat o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci). Dále má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  12. V případě, že se Klient domnívá, že v souvislosti s marketingem oprávněný zájem Poskytovatele, coby správce osobních údajů, převyšuje zájem Klienta, coby subjektu údajů, má Klient právo na
 • vznesení námitky proti marketingu,
 • omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s marketingem a při vyhovění námitce smazání osobních údajů v souvislosti s marketingem bez zbytečného odkladu.

Obchodní podmínky webhosting

1. Smluvní strany

Objednavatelem se pro účely těchto podmínek rozumí každý subjekt, který provede objednávku hostingové služby prostřednictvím www prezentace, poštou, telefonicky, osobně nebo jiným Poskytovatelem akceptovaným způsobem.  (dále jen "Objednavatel" a / nebo "Uživatel")

Poskytovatelem se rozumí firma Sunlight systems s.r.o. (dále jen "Poskytovatel")
Srbská 3073/53b, Brno, 612 00
IČ: 29290449, DIČ:CZ29290449

(společně dále jen "Smluvní strany")

2. Předmět a všeobecná ustanovení

 1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem při poskytování hostingové služby.
  Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká mezi Smluvními stranami okamžikem schválení řádně učiněné objednávky Objednavatele Poskytovatelem a řídí se ustanovením obchodního zákoníku a navazujících předpisů. Uživatel uhrazením objednávky za hostingové služby vyjadřuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami.
 2. Definice pojmů používaných v těchto obchodních podmínkách:
 3. Hostingová služba - poskytování služeb určených pro provoz a zajištění provozu internetových aplikací dodaných výhradně Poskytovatelem a služeb souvisejících s provozem doménových jmen prostřednictvím prostředků Poskytovatele služby. Obsah a předmět služeb je definován aktuální nabídkou Poskytovatele zveřejněnou v rámci www prezentace Poskytovatele:
 4. Uživatel - Objednavatel hostingové služby, kterému byla hostingová služba Poskytovatelem řádně zřízena dle platných pravidel poskytování služby, zveřejněných na www prezentaci Poskytovatele .
 5. Server - počítač trvale připojený k síti Internet, prostřednictvím jehož prostředků je poskytována hostingová služba.
 6. Pronájem kapacitních, výpočetních a programových prostředků serveru - sdílený pronájem hardwarových a softwarových prostředků serveru Objednavateli služby za účelem zpracování požadavků využívaných aplikací. Míra možnosti využití prostředků serveru jedním Uživatelem v daném okamžiku je limitována mírou využití prostředků serveru ostatními Uživateli.
 7. Provozování internetové aplikace - provoz aplikace (zejména www prezentací) dodané výhradně Poskytovatelem prostřednictvím prostředků serveru ve prospěch Uživatele a třetích stran. Při provozu aplikací je Uživatelům umožněno využívat programových prostředků serveru poskytovaných v rámci hostingové služby (PHP, Databáze,...).
 8. Doménové jméno a provoz doménového jména - doménové jméno je jmenný název poskytovaný správci doménových jmen určený pro identifikaci na internetu (dále jen doména). Provoz doménového jména je služba správy a údržby NS záznamů provozované domény.
 9. Dnem řádného zřízení hostingové služby je den úhrady ceny služby Objednavatelem. Doba prozatímního zřízení služby za účelem otestování je, není-li uvedeno jinak, doba ode dne objednání služby do dne zřízení hostingové služby. Dnem prodloužení služby na další období je den úhrady ceny služby na další období Objednavatelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den řádného zřízení služby nebo den prodloužení služby.
 10. Při provozu služby vyžaduje Poskytovatel od Objednavatele údaje nezbytné pro provoz služby a pro komunikaci s Objednavatelem. Objednavatel uděluje svolení se zpracováním svých osobních údajů pro účely zajištění provozu objednané služby, zejména pro komunikaci se správci doménových jmen. Poskytovatel se při zpracování dat řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 11. Hostingová služba je poskytována k provozu konkrétního doménového jména. Objednavatel při objednání Hostingové služby také vždy poskytuje souhlas s pravidly registrace a provozu daného typu doménového jména (např. pro domény .cz - dle CZ NIC, domény .eu dle EURid a obdobně.).

3. Práva a povinnosti objednatele

 1. Hostingovou službu objednává Objednavatel zásadně k provozu doménového jména. Doménové jméno si volí Objednavatel sám.
 2. Zřízením služby vzniká Objednavateli právo užívat veškeré standardní služby nabízené Poskytovatelem k hostingové službě, rozsah standardních služeb je uveden na stránkách Poskytovatele: . Objednavatel má možnost objednat doplňkové služby dle aktuální nabídky Poskytovatele, popř. dle písemné nebo ústní dohody s Poskytovatelem.
 3. Uživatel nemá přímý přístup na FTP či do databáze, kvůli zajištění záruky internetových aplikací dodaných Poskytovatelem. Výjimkou jsou přístupy nutné pro využití některých speciálních funkcí systému jako je např. upload obrázků.
 4. Uživatel nesmí zřídit WWW stránky, jejichž obsah je v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy. Nesmí také uveřejňovat stránky s eroticky laděnou tématikou. Stránky s tímto obsahem nejsou povoleny ani za podmínky přístupu chráněného heslem. Porušení tohoto článku opravňuje Poskytovatele k pozastavení či zrušení veškerých služeb poskytovaných Uživateli.
 5. Uživatel nesmí využívat služby takovým způsobem, který by vedl k porušení práva Poskytovatele, 3. stran nebo by mohl zapříčinit znevýhodnění ostatních Uživatelů při sdíleném využívání prostředků serveru. Uživatel nesmí využívat poskytnuté prostředky ani takovým způsobem, kterým by získal neoprávněné zvýhodnění oproti ostatním Uživatelům, nebo takovým způsobem, který by mohl vést k porušení nebo poškození provozu serveru. Za závažné porušení povinností Uživatele je považován zejména pokus o narušení bezpečnosti a nepřetržitosti provozu služby.
 6. Objednavatel je povinen uvést při objednávce hostingové služby své kontaktní údaje pro účel fakturace poskytnutých služeb, registrace a provozu doménového jména a komunikaci s Poskytovatelem. Uživatel je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální pro účely komunikace s Poskytovatelem.
 7. Uživatel je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a přístupová hesla k zřízeným službám a programovým prostředkům serveru před zneužitím 3. stranou.
 8. Uživatel se zavazuje neprodleně informovat Poskytovatele služby na zjištěnou technickou nebo bezpečnostní závadu provozu služby e-mailem zaslaným na adresu podpora@sunlight.cz
 9. Uživatel má právo požadovat bezplatnou technickou podporu Poskytovatele v rozsahu definovaném v bodě 5 těchto obchodních podmínek.

4. Práva a povinnosti poskytovatele

 1. Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz smluvené Hostingové služby. Výjimku z této povinnosti tvoří skutečnosti, které nejsou Poskytovatelem ovlivnitelné a nelze jim předcházet (např. zásah vyšší moci, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí apod.), nebo úkony nezbytné pro zajištění chodu služeb Poskytovatele (např. údržba hardware, aktualizace software apod.).
 2. Poskytovatel je povinen provádět nepřetržitý monitoring provozu na serveru a zajišťovat průběžně správu serveru pro optimální provoz služby.
 3. Poskytovatel je povinen zabezpečovat službu před narušením provozu 3. stranou či před zneužitím služby ze strany Uživatele v závislosti na charakteru poskytnutých programových prostředků. V případě, že nastane situace, kdy se dostane do konfliktu řešení bezpečnosti a rozsahu nabízených služeb, má přednost bezpečnost služby.
 4. Poskytovatel neodpovídá za registraci doménového jména jiným subjektem, při registraci nového doménového jména, v době mezi objednávkou služeb a úhradou za hostingové služby Objednavatelem.
 5. Pro registraci doménového jména používá Poskytovatel údaje poskytnuté Uživatelem při objednávce hostingové služby. Poskytovatel neodpovídá za možné chyby způsobené uvedením chybných údajů Objednavatelem.
 6. Poskytovatel je povinen upozornit Uživatele včas na skutečnost, kdy se blíží uplynutí doby, na kterou má Uživatel předplacenou službu a to formou zprávy elektronické pošty zaslané na kontaktní e-mail poskytnutý Uživatelem.
 7. Poskytovatel má právo zrušit poskytnutou službu Uživateli, který je v prodlení s platbou za hostingovou službu déle než 14 dnů. V případě zrušení služby z důvodu neuhrazení služby Uživatelem, neodpovídá Poskytovatel za škodu vzniklou ztrátou dat Uživatele a ztrátou dostupnosti provozovaných aplikací.
 8. Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení vlastnických práv Uživatelem k ochranným známkám a porušení zákona užíváním názvu domény, e-mailové adresy nebo jiného označení použitého Uživatelem, které jsou obchodními jmény a ochrannými známkami třetích stran.
 9. Porušením povinnosti Poskytovatele zajistit nepřetržitý provoz služby není přerušení provozu služby vzniklé okolnostmi, které nejsou Poskytovatelem ovlivnitelné (např. odstávka el. energie, výpadek přípojného bodu k internetu, havárie, apod.) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů Poskytovatele do provozu serveru. Poskytovatel je povinen včas informovat o plánovaných zásazích na www prezentaci
 10. Poskytovatel má právo jednostranně vyloučit Uživatele z provozu a tedy pozastavit poskytování služeb v případech, kdy provozem aplikace Uživatele dochází nebo by mohlo dojít k poškození ostatních Uživatelů či Poskytovatele. Poskytovatel může v těchto případech vyloučit Uživatele z provozu i bez předchozího upozornění.
 11. Poskytovatel má právo jednostranně obměnit funkce služby. V případě obměny funkcí služby uvede Poskytovatel popis této změny na www prezentaci
 12. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé použitím služby, poskytovatel není zodpovědný za ztrátu zisku nebo jinou komerční škodu. V žádném případě celková výše náhrady všech škod způsobených případným porušením smluvních či zákonných povinností ze strany poskytovatele nepřevýší hodnotu roční platby objednatele za tuto službu, a to bez ohledu na výši a druh uplatňované náhrady vzniklých škod.
 13. Poskytovatel si vyhrazuje právo na neplánované odstávky všech poskytovaných služeb v rámci technické údržby zařízení serverů (v rámci zajištění zvyšování kvality nabízených služeb či v případě poruchy), a to po dobu nezbytnou k provedení a dokončení těchto prací technické údržby.
 14. Poskytovatel provádí pravidelné zálohování systému a databáze Klienta a jejich zabezpečení v nočních hodinách. Poskytovatel uchovává každodenní zálohu za poslední týden, jednu zálohu dva týdny starou a jednu zálohu tři týdny starou.
 15. Poskytovatel si vyhrazuje právo navýšit cenu za službu v případě, že provoz Uživatelovy aplikace neúměrně zatěžuje server a tím rostou Poskytovateli náklady na jeho provoz. Postup bude řešen dohodou, prostým zvýšením nájemného, zřízením virtuálního serveru pro aplikaci Uživatele nebo instalací samostatného serveru. Za přípravu serveru nebo virtuálního serveru bude Uživateli účtován poplatek dle standardní hodinové sazby.
 16. Poskytovatel má právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky. Poskytovatel není povinen uživatele na tyto změny upozorňovat. Aktuální znění obchodních podmínek poskytovatel zveřejňuje na adrese:
  /webhosting-obchodni-podminky

4. Cena služeb a platby za službu

 1. Cena služby je stanovena nabídkou Poskytovatele služby zveřejněnou na www prezentaci , platnou v den uskutečnění objednávky Objednavatelem.
 2. Objednavatel se zavazuje uhradit cenu služby na základě výzvy k zaplacení služby zaslané Poskytovatelem elektronickou poštou na e-mail zadaný Objednavatelem při objednávce služby na účet Poskytovatele. Dnem úhrady je den připsání platby na účet Poskytovatele.
 3. Objednavatel hradí cenu služby ročně předem, nebo na období dle domluvy s Poskytovatelem. Poskytovatel upozorní Objednavatele s dostatečným předstihem na den uplynutí období, na které má Objednavatel službu předplacenu, formou výzvy k zaplacení ceny služby na další období.
 4. Poskytovatel vystaví daňový doklad na základě přijetí úhrady ceny služby a zřízení nebo prodloužení služby. Objednavatel souhlasí, že Poskytovatel je oprávněn v souladu s ustanovením §26 zákona č. 235/2004 Sb. vystavit daňový doklad v elektronické podobě.
 5. V případě nezaplacení poplatku podle bodu 5.4 je Poskytovatel oprávněn, a to i bez předchozího upozornění účastníka, přerušit provoz jeho domény, a to do té doby, než dojde k zaplacení dlužných poplatků v plné výši.

5. Technická podpora

 1. Poskytovatel tímto zabezpečuje klientovi technickou podporu k užívání služby.
 2. Nahlašování závad a reakční doby: Uplatnění nároku na odstranění závady musí být klientem podáno neprodleně po zjištění závady. Klient je povinen v oznámení závadu specifikovat, uvést identifikační údaje k účtu, kterého se závada týká (např. uvedením doménového jména webu či e-shopu).
  1. Kritické závady: Kritické závady služby znemožňují zásadním způsobem využívání této služby. Technická podpora je poskytována v pracovní dny od 10:00 do 17:00 hodin primárně na emailu: podpora@sunlight.cz, sekundárně pro urychlení řešení závady je možný také telefonický kontakt: +420 777 991 765. Klient může být poskytovatelem po telefonickém nahlášení závady požádán o zaslání emailu s podrobnými identifikačnímu údaji k závadě. Garantovaná reakční doba je 1 pracovní den (časová jednotka v délce 7 hodin v rámci pracovní doby mezi 10:00 až 17:00) od doručení emailu s popisem závady na výše uvedenou emailovou adresu.
  2. Ostatní závady: Technická podpora je poskytována v pracovní dny od 10:00 do 17:00 hodin na emailu: podpora@sunlight.cz. Garantovaná reakční doba je 5 pracovních dnů od doručení emailu s popisem závady na výše uvedenou emailovou adresu.
 3. Výše uvedené kontakty pro poskytování technické podpory na emailu a telefonu mohou být poskytovatelem změněny.

6. Ukončení poskytování služeb

 1. Provoz služby se sjednává na dobu 1 rok, nebo na období domluvené s Poskytovatelem. Provoz služby se automaticky prodlužuje pokud Objednavatel nedoručí Poskytovateli písemnou žádost o zrušení poskytované služby. Výpovědní lhůta činí jeden kalendářní měsíc, tento měsíc je Klient povinen uhradit jako za normálních podmínek. Výpovědní lhůta počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi poskytovateli.
 2. Provoz služby lze vypovědět bez udání důvodů. Výpověď musí být učiněna písemnou formou a musí být doručena druhé straně nejpozději jeden měsíc před dnem účinnosti výpovědi. V případě závažného porušení povinností zúčastněné strany, lze podat výpověď služby s okamžitou platností.
 3. V případě, že dojde ke změně domény takovým způsobem, že doménu nebude možné provozovat dle původního ujednání (zejména změna DNS záznamu domény, technického kontaktu domény apod.), není Poskytovatel povinen nadále provozovat smluvené služby. Tato skutečnost je považována za výpověď provozu služby ze strany Objednavatele bez udání důvodů.
 4. Pokud je provoz služby vypovězen ze strany Poskytovatele, má Objednavatel nárok na vrácení poměrné části ročního poplatku služby za nevyužité období. Nárok na vrácení poměrné části ročního poplatku služby za nevyužité období Objednavateli nevzniká, pokud dojde k vypovězení provozu služby z důvodu závažného porušení povinností Objednavatele.
 5. Pokud je provoz služby vypovězen ze strany Objednavatele, nemá Objednavatel nárok na vrácení poměrné části ročního poplatku služby za nevyužité období.
 6. Tyto všeobecné obchodní podmínky mají větší právní sílu než ostatní ujednání o poskytování služby sjednané mezi Objednavatelem a Poskytovatelem, pokud se nejedná o právní vztah založený na základě jiného smluvního ujednání, ve kterém bude výslovně uvedeno, že se daný vztah těmito všeobecnými podmínkami neřídí. Případný spor bude řešen přednostně dle těchto všeobecných obchodních podmínek, pouze skutečnosti, které nejsou ošetřeny v těchto podmínkách, se řídí ostatními ujednáními mezi Poskytovatelem a Objednavatelem.
 7. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že vyjma případných referenčních listin neposkytnou třetím stranám žádné informace o tomto smluvnímu vztahu nebo jeho účastnících, které jim byly zpřístupněny v souvislosti s plněním této smlouvy, s výjimkou článku 2. odst. 2.4. Smluvní strany se zavazují zachovávat obchodní tajemství dle § 17 a následujících Obchodního zákoníku, pokud nedá druhá strana k poskytnutí informací písemný souhlas.

7. UTAJENÍ INFORMACÍ, OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Povinnost mlčenlivosti
  1. Každá strana potvrzuje, že jí mohou být zpřístupněny nebo jinak oznámeny informace důvěrné povahy týkající se obchodních aktivit druhé strany. Každá strana se zavazuje, že uchová tyto informace (jakož i obchodní tajemství druhé obchodní strany) v tajnosti a bez souhlasu druhé strany je nezpřístupní žádné třetí osobě, ani je nepoužije pro žádný jiný účel, než pro plnění svých závazků ze Smlouvy a těchto Obchodních podmínek.
  2. Tento závazek utajení informací neplatí pro informace, jež jsou (a) všeobecně dostupné veřejnosti, nikoli prostřednictvím úkonu nebo opomenutí přijímající obchodní strany, nebo (b) se je přijímající strana dozví prostřednictvím třetí osoby, jež nemá žádný závazek utajení informací, nebo (c) jejichž zpřístupnění je požadováno právními předpisy, soudním rozhodnutím nebo žádostí kteréhokoli k tomu oprávněného orgánu státní správy či samosprávy. V případech uvedených ad. (c) je přijímající strana povinna učinit veškerá relevantní opatření k tomu, aby důvěrnost informací zůstala v co nejvyšší míře zachována i při splnění tam uvedené povinnosti.
  3. Závazek uvedený v tomto článku trvá ve vztahu ke konkrétním informacím, dokud tyto informace mají komerční hodnotu.
 2. Ochrana osobních a jiných údajů - Poskytovatel
  1. Poskytovatel, coby správce osobních údajů, vede databázi osobních, lokalizačních a provozních údajů, : jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo/popř. národní identifikátor, věk, pohlaví, čísla předložených dokladů, obchodní firma/název, sídlo/místo podnikání, sídlo organizační složky, jméno, příjmení a bydliště osob oprávněných jednat jménem právnické osoby, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, telefonní číslo, heslo, typ a objem využívaných služeb, údaje o Koncovém zařízení Klienta, kontaktní telefonní číslo, e-mailové spojení, bankovní spojení (dále jen „Údaje“) Klientů, když tyto Údaje za účelem uzavření a plnění Smlouvy zpracovávává, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dale jen “Nařízení”) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).
  2. Poskytovatel zpracovává Údaje na základě zákona a Smlouvy a za účelem poskytování Služeb v souladu se Smlouvou, v takovém případě není Klient oprávněn takové zpracování Údajů odmítnout.
  3. Poskytovatel shromažďuje a zpracovává Údaje sám manuálně.
  4. Osobními a identifikačními údaji se rozumí zejména: jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo/popř. národní identifikátor, věk, pohlaví, čísla předložených dokladů, obchodní firma/název, sídlo/místo podnikání, sídlo organizační složky, jméno, příjmení a bydliště osob oprávněných jednat jménem právnické osoby, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, telefonní číslo, heslo, číslo SIM karty, typ a objem využívaných služeb, údaje o Koncovém zařízení Klienta, kontaktní telefonní číslo, e-mailové spojení, bankovní spojení, údaje získané od Klienta marketingovými průzkumy, a jiné údaje oprávněně o Klientovi získané.
  5. Provozním údajem se rozumí jakékoli údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zprávy Sítí Poskytovatele nebo pro její účtování, tj. zejména telefonní číslo volaného, telefonní číslo volajícího, začátek a konec spojení, datum a frekvence uskutečněného spojení, typ zařízení, konfigurační údaje, adresa datového spojení IP adresa, druh a způsob a objem využívání Služeb a cena za Službu a typové chování Klienta,
  6. Lokalizačním údajem se rozumí jakékoli údaje zpracovávané v Síti Poskytovatele a určující zeměpisnou polohu koncového zařízení Klienta, tj. např. údaj o Síti Poskytovatele, k níž je Klient připojen
  7. Povinně jsou zpracovávány Údaje na základě zákona, a to zejména pro účely poskytování služeb elektronických komunikací, souvisejících služeb, platebních transakcí, zajištění propojení a přístupu k síti, vyúčtování a provádění úkonů s tím souvisejících, účetní a daňové účely, identifikace zneužívání sítě či služeb, vymáhání pohledávek, prodej produktů či služeb třetích stran prostřednictvím Sítě Poskytovatele nebo jejich vyúčtování, pro účely volání na čísla tísňového volání.
 3. Ochrana osobních údajů - Klient
  1. Údaje Poskytovatel získává přímým nebo nepřímým kontaktem s Klientem, v rámci poskytování Služeb v souladu s uzavřenou Smlouvou nebo od třetích osob. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a dalších rozhodných skutečností jsou k dispozici na https://www.sunlight.cz .
  2. Klient fyzická osoba je tímto informována o tom, že Údaje, které tento Klient poskytl Poskytovateli.
  3. Klient bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn zpracovávat Údaje k následujícím účelům: z důvodu oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, tj. pro poskytování informací (zejména formou obchodního sdělení označovaného pro takové účely jako OS), ověřování a hodnocení bonity či platební morálky Klienta prostřednictvím registru dlužníků, a to jak při vzniku smluvního vztahu, tak i v jeho průběhu.
  4. Poskytovatel tímto informuje Klienta, že poruší-li Klient svou povinnost hradit řádně a včas za poskytnuté Služby (zejména existence dlužné částky déle než 30 dnů po splatnosti nebo opakované prodlení s úhradou) nebo jinou povinnost, jejíž důsledek může mít vliv na platební morálku, bonitu či důvěryhodnost Klienta, je Poskytovatel oprávněn údaje Klienta potřebné pro vymáhání pohledávky předat právnímu zástupci Poskytovatele.
  5. Poskytovatel prohlašuje, že telefonní hovor Klienta s pracovníkem Poskytovatele nebo jeho smluvního partnera může být Poskytovatelem monitorován a zaznamenán. Toto monitorování se uskutečňuje výhradně za účelem vnitřní kontroly poskytovaných služeb, zvyšování jejich kvality a ochrany oprávněných zájmů Poskytovatele. Poskytovatel zároveň prohlašuje, že případný záznam telefonního hovoru bude Poskytovatelem zálohován po nezbytně nutnou dobu.
  6. Klient bere na vědomí, že jeho Údaje mohou být v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů a Nařízením zpracovávány třetími subjekty, a to společnostmi
   •  NetDirect s.r.o., Varenská 2723/51, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 24271097
   za účelem zajištění technické a administrativní podpory pro poskytování služeb, dále subjekty ve smluvním vztahu s Poskytovatelem, zejména pro zajištění plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy (např. služby třetích stran, vymáhání atd.). Poskytovatel předává Údaje Klientů zpracovatelům pouze po uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů, pro výše uvedené účely, v nezbytně nutném rozsahu a pouze pokud zpracovatel prokáže, že má dostatečné technické zabezpečení, které zamezí neoprávněnému přístupu, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání s Údaji, nestanoví-li platná právní úprava jinak.<
  7. U zpracování Údajů, které je prováděno na základě souhlasu Klienta, je Klient oprávněn kdykoli odmítnout zpracování Údajů pro jednotlivé účely uvedené výše, tedy je oprávněn souhlas buď nedat při uzavření Smlouvy, tj. sdělit, že souhlas nedává (v případě uzavření smluvního vztahu v jiné než písemné podobě), nebo souhlas kdykoli odvolat, a to bezplatně dopisem zaslaným na adresu Poskytovatele. Zpracování takových Údajů pro jednotlivé účely Poskytovatel ukončí v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem.
  8. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat Údaje po celou dobu trvání Smlouvy, není-li v jednotlivých podmínkách Služeb nebo v právních předpisech stanoveno jinak.
  9. Klient bere na vědomí, že odvolání souhlasu se zpracováním některých Údajů může mít vliv na rozsah poskytovaných služeb. Klient bere na vědomí, že souhlas se zpracováním Údajů může opětovně udělit.
  10. Údaje Poskytovatel zpracovává po dobu trvání Smlouvy, není-li v těchto Obchodních podmínkách nebo právními předpisy stanoveno jinak. Provozní a lokalizační údaje jsou zpracovávány po dobu stanovenou platnými právními předpisy, pro marketing pak po dobu 6 měsíců, není – li dohodnuto jinak. Po ukončení smlouvy a vypořádání všech vzájemných práv a povinností Poskytovatel provede likvidaci Údajů Klienta ze své databáze, není – li dohodnuto jinak.
  11. Klient má právo na informaci o zpracování svých osobních údajů. Domnívá-li se Klient, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může Poskytovatele požádat o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci). Dále má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  12. V případě, že se Klient domnívá, že v souvislosti s marketingem oprávněný zájem Poskytovatele, coby správce osobních údajů, převyšuje zájem Klienta, coby subjektu údajů, má Klient právo na
 • vznesení námitky proti marketingu,
 • omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s marketingem a při vyhovění námitce smazání osobních údajů v souvislosti s marketingem bez zbytečného odkladu.

Obchodní podmínky pronájem - technická podpora

Technická podpora

1. Poskytovatel zabezpečuje Klientovi technickou podporu k užívání služby Sun-shop / Lite-shop.cz.

2. Technickou podporou se rozumí zajištění technické a uživatelské podpory ke službě Sun-shop / Lite-shop.cz, zajištění poradenství ke službě Sun-shop / Lite-shop.cz, řešení problémů u služby Sun-shop / Lite-shop.cz.

3. Definice závad:

3.1 Kritické závady: Kritické závady jsou závady služby Sun-shop / Lite-shop.cz takového charakteru, které jsou zásadní překážkou v běhu služby Sun-shop / Lite-shop.cz a znemožňují zásadním způsobem jeho využití pro provozování internetového obchodu. Konkrétně se jedná o tyto závady: chyba odeslání objednávky, chybné údaje v objednávce po odeslání, nefunkční vkládání do košíku, chyba zpracování objednávky v administraci, internetový obchod se nenačítá na jeho vlastní internetové adrese.

3.2 Ostatní závady: Za ostatní závady služby Sun-shop / Lite-shop.cz jsou považovány všechny závady, které nejsou výslovně uvedeny v odst. 3.1 jako kritické závady.

4. Nahlašování závad a reakční doby: Uplatnění nároku na odstranění závady musí být klientem podáno neprodleně po zjištění závady. Klient je povinen v oznámení závadu specifikovat, je-li to možné uvést identifikační údaje k objednávce či zboží, jehož se závada týká.

4.1 Kritické závady: Pracovní doba technické podpory a kontakty na technickou podporu jsou uvedené na webových stránkách Poskytovatele . Klient může být poskytovatelem po telefonickém nahlášení závady požádán o zaslání emailu s podrobnými identifikačnímu údaji k závadě. Garantovaná reakční doba je 1 pracovní den (časová jednotka v délce 7 hodin v rámci pracovní doby mezi 8:00 až 15:00) od doručení emailu s popisem závady na emailovou adresu technické podpory.

4.2 Ostatní závady: Pracovní doba technické podpory a kontakty na technickou podporu jsou uvedené na webových stránkách Poskytovatele .. Garantovaná reakční doba je 5 pracovních dnů od doručení emailu s popisem závady na emailovou adresu technické podpory.

5. Šablony webdesignu, úpravy webdesignu a webdesign na míru jsou optimalizovány pro internetové prohlížeče Internet Explorer, Firefox , Google Chrome v jejich posledních stabilních verzích. Vzhled webdesignu v různých internetových prohlížečích může být mírně odlišný, tato odlišnost je dána rozdílnými vlastnostmi těchto prohlížečů, nejedná se o závadu služby Sun-shop / Lite-shop.cz. Administrace služby Sun-shop / Lite-shop.cz je funkční a testovaná pro internetový prohlížeč Google Chrome v jeho aktuální stabilní verzi.

6. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout poskytnout technickou podporu v následujících případech:

6a. Klient je v prodlení s platbou vystavených objednávek

6b. Klient jedná v rozporu s Obchodními podmínkami - a to i méně závažným porušením

Neposkytnutí technické podpory se týká jakýchkoliv závad - tedy i kritických. Klientovi ve výše zmíněných případech nenáleží žádný nárok na náhradu případné škody. Ve výše zmíněných případech rovněž neplatí garantovaná reakční doba definovaná v těchto Obchodních podmínkách

Obchodní podmínky grafických prací

Specifikace: zpracování hlavičky e-shopu, úprava barevnosti e-shopu grafikem

Grafický návrh úprav je vytvořen v souladu s požadavky zákazníka. Zákazník obdrží návrh úprav ke schválení a připomínkám. Uvedená cena zahrnuje max.:

- zpracování hlavičky e-shopu: max. 2 hodiny práce celkem
- zpracování hlavičky e-shopu a úpravy barevnosti e-shopu: max. 4 hodin práce celkem

Grafik vytváří návrh vždy s ohledem na:

- použitelnost
- corporate identity zákazníka
- sortiment, který se bude v e-shopu prodávat
- zákazníkovi představy a požadavky

Mezi těmito čtyřmi aspekty pak hledá grafik rozumný kompromis.

Návrh bude optimalizován pro internetové prohlížeče  Internet Explorer, Firefox, Google Chrome v jejich posledních stabilních verzích. Vzhled webdesignu v různých internetových prohlížečích může být mírně odlišný, tato odlišnost je dána rozdílnými vlastnostmi těchto prohlížečů, nejedná se o závadu uplatnitelnou při reklamaci. 

Jak bude návrh úprav probíhat:

1) Povinností zákazníka je seznámit se před objednávkou služby s objednávanou službou dostatečně tak, aby služba vyhovovala jeho potřebám. Není-li některá informace o službě uvedena, je možné ji na vyžádání obdržet, popř. si vyžádat vzorek před objednávkou služby. Pozdější reklamace z důvodu špatného pochopení dodávané služby nebude možné uplatnit.
2) Na začátku bude zákazník požádán, aby zodpověděl několik otázek týkajících se jeho představ a požadavků ke zpracování úprav. Zákazník by si měl svoje odpovědi dobře promyslet, budou to pro grafika výchozí informace. Případné budoucí změny těchto požadavků budou zpracovány jako vícepráce.
3) Na základě požadavků zákazníka zpracuje grafik návrh úprav projektu. Tento návrh by měl být důkladně prostudován zákazníkem a měly by k němu být předloženy připomínky.
4) V případě, že jsou předloženy připomínky, zpracovává grafik úpravy návrhu, maximálně však do počtu hodin obsažených v základní ceně. V případě překročení této náročnosti budou další práce účtovány jako vícepráce.
5) Pokud zákazník odsouhlasí návrh úprav, práce grafika končí, grafický návrh je předán k nakódování. Pozdější požadavky zákazníka na změny designu v rozporu se schváleným návrhem budou vždy účtovány jako vícepráce.
6) Kodér naimplementuje grafiku na systém Sun-shop, hotovou implementovanou grafiku nahraje zákazníkovi do e-shopu.
7) Záruka na implementaci grafického návrhu je 1 měsíc od data implementace do e-shopu.

Termíny a platby:

- zákazník provede objednávku úprav přes Klientskou sekci
- zákazníkovi je vystavena objednávka k úhradě
- spolu s objednávkou k úhradě zákazník obdrží seznam otázek týkajících se zpracování grafického návrhu
- čekáme na uhrazení objednávky a zaslání podkladů od zákazníka
- do 14 dnů od splnění obou výše uvedených bodů zpracuje grafik návrh úprav
- do 14 dnů od schválení návrhu zákazníkem provede kodér implementaci

V ceně není zahrnuto:

- zakoupení fotografií ve fotobance
- zpracování loga
- změny grafického návrhu v rozporu s původními požadavky
- změny v grafickém návrhu po jeho schválení zákazníkem
- pozáruční opravy či úpravy
- další práce, které zde nejsou uvedeny

Další ustanovení:

- Všechny požadavky či podklady nad rámec povinného formuláře týkající se grafického zpracování musí být zasílány písemnou formou na email: obchod@sunlight.cz, a to z důvodu zpětné kontroly a dohledatelnosti. U větších souborů může být po vzájemné domluvě využito uschovávacích služeb na internetu typu uschovna.cz či leteckaposta.cz (až do velikosti 160 MB).

- Do celkového stráveného času na úpravách se započítává i sbírání informací od zákazníka, vyhledávání vhodných fotografií, úpravy návrhu a další doplňkové činnosti

- Přepracování návrhu za použití jiných fotografií či materiálů, než které byly předem domluveny, se hodnotí jako vícepráce.

- K tomu, aby mohlo být do hlavičky umístěno logo, resp. jiné grafické symboly společnosti, je potřebné tyto podklady dodat v některém z dále uvedených formátů: .eps, .psd, .png, .jpg a to na průhledném pozadí, nebo ve vrstvách tak, aby bylo možné pozadí jednoduše odstranit. V případě, že společnost nemá logo na průhledném pozadí k dispozici, je tato grafická úprava účtována jako vícepráce.

Úprava barevnosti:

 • definice a závazný výběr barev: zákazník může dodat požadavky na barevnost jako:
  • 1) obrázek barevné kombinace
  • 2) ve tvaru Red, Green, Blue
  • 3) odkaz na barevnost jiného webu
  • 4) využitím webových služeb jako: http://www.colourlovers.com/
  • 5) slovní definicí - v tomto případě se bude grafik snažit barvami co nejvíce přiblížit dodanému popisu, tento výběr bude posuzován tak, jakoby barvy vybral sám zákazní. (z důvodu předcházení možných nedorozumění musí být slovní definice barevného provedení v e-mailové podobě)
 • závazný výběr použití barev na jednotlivé prvky: zákazník si může definovat, na jaké prvky má být která barva použita, pokud tak neučiní, zvolí využití barev na jednotlivé prvky grafik, tento výběr bude posuzován tak, jakoby použití barev vybral sám zákazník
 • celková maximální náročnost na zpracování úprav barevnosti je 3 hod
 • přepracování barevnosti za použití jiných barev, než bylo domluveno při závazném výběru, se hodnotí jako vícepráce.
 • přepracování barevnosti prvků, než bylo domluveno při závazném výběru použití barev na jednotlivé prvky, se hodnotí jako vícepráce.

Poznámka

V případě sporných situací u víceprací (prací nad rámec domluvené ceny) bude spor vyřešen na základě rozhodnutí grafika. Zákazník bude o tom, že se již další práce budou hodnotit jako vícepráce, informován před samotným započetím takto ohodnocených prací. Vícepráce budou vždy zahájeny teprve v okamžiku, kdy bude uhrazena zálohová faktura na vícepráce.

 

Platné od 21.5.2018.

SUNLIGHT SYSTEMS s.r.o. Varenská 2723/51, Moravská Ostrava,702 00 Ostrava

© NetDirect | IČO: 24271098 | Všechna práva vyhrazena.

 

Tato webová stránka používá cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které naše společnosti využívají. Jednotlivé typy cookies a jejich dobu zpracování naleznete popsané níže v tabulce. Zvolte prosím Vámi preferovanou variantu. Pokud byste nás potřebovali ohledně výkonu vašich práv v souvislosti se zpracováním cookies kontaktovat, obraťte se prosím na společnost, jejíž stránky procházíte, nebo na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů. Pokud si myslíte, že s osobními údaji nenakládáme, jak bychom měli, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud se nejdříve obrátíte přímo na nás a budeme tak moct Váš požadavek obratem vyřešit.